Mr. Bart  Jongenelen,  Notaris  Markvliet uit Roosendaal.

 Op 4 juni 2024 was onze ledenvergadering in de Pekhoeven. Hierna kwam Bart Jongenelen  een lezing geven over zes onderwerpen. Testamenten, erfbelasting, schenkingen, schenkbelasting, de zorgbijdragen voor het verpleeghuis en de afwikkeling van de erfenis. Er bestaan tegenwoordig twee soorten testamenten, het ‘GEWONE TESTAMENT,’  wat wij altijd gehad hebben, dat in werking gaat als iemand overleden is.  Sinds ongeveer 15 jaar bestaat het, ‘LEVENSTESTAMENT.’ Dit testament heeft eigenlijk niks met ‘overlijden’ te maken, maar voor mensen die hun eigen belangen niet meer zelf kunnen behartigen. Er wordt regelmatig gevraagd of die twee niet in één acte kunnen. Dat kan helaas niet, omdat de wet zegt, dat in het gewone testament, uitsluitend regelingen mogen staan, die betrekking hebben over het overlijden. Wanneer je er andere regelingen aan toevoegt, dan is het geen testament meer  Wie maken er nou een levenstestament? Vooral ‘ouderen’ en mensen met een bedrijf, het bedrijf moet toch door kunnen gaan, wanneer de eigenaar wegvalt, dan wel onbekwaam wordt, bv vanwege dementie, of noem maar op, voor wat voor een reden dan ook. Het is eigenlijk een zeer uitgebreide ‘volmacht.’ Dit moet je dus al regelen vóórdat jij het zelf niet meer kan.  Deze persoon, de ‘bewindvoerder,’ kan en mag dus alles voor jou regelen en beslissen! Dus kijk goed uit aan wie je dit toevertrouwt. Ze kunnen bij je geld, je beleggingen,  je huis verkopen en beslissen waar je eventueel opgenomen moet worden, zoals een verpleeghuis. Ook medische beslissingen vallen hieronder, zo ook je ‘wilsbeschikking,’ zoals bv euthanasie. Meestal wordt dit wel de partner, of een van de kinderen in een normale situatie, maar…ook de kinderen kunnen er ruzie door krijgen, wanneer er iets beslist wordt, waar de ander(en) het niet mee eens is. Wanneer je niets geregeld hebt, dan wijst de rechter iemand aan en staat dan onder curatele, d.w.z. dat je boven een bepaald bedrag, boven de 1500 euro, altijd toestemming van de rechter moet hebben. De rechter zoekt eerst iemand in de familie. Het kan dus wel iemand zijn, die jij zelf nooit gekozen zou hebben!

Kiezen: erfenis aanvaarden of verwerpen? Heeft u gehoord dat u erfgenaam bent? Dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam neemt een eigen beslissing. Er zijn drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden, of verwerpen.

Eigen zorgbijdrage

Voor de berekening van de eigen zorgbijdrage wordt niet alleen uw inkomen meegeteld, maar ook het vermogen dat voor de inkomstenbelasting wordt aangegeven in box 3 (sparen en beleggen); De bijdrage wordt berekend naar de stand van het vermogen van 2 jaar eerder! De bijdrage voor 2024 wordt dus berekend naar de toestand per 1 januari 2022. Wat kun je doen om de eigen zorgbijdrage te verlagen:  (Papieren)schenking;  Testament opmaken en daarin opnemen dat vordering van de kinderen opeisbaar is bij opname in een verzorgingshuis;  Na overlijden van een ouder kan de langstlevende ouder samen met de kinderen alsnog de opeisingsgronden van de vordering van een kind wijzigen, zodat deze opeisbaar is bij opname in een verzorgingshuis

Levenstestament Wat als ik geen levenstestament heb en ik word dement?  Rechter moet een bewindvoerder benoemen, waarbij u dus niet zelf in de hand hebt wie bewindvoerder wordt; Rechter houdt toezicht op bewindvoerder; Bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording aan rechter afleggen; Bewindvoerder heeft voor bepaalde rechtshandelingen toestemming/goedkeuring van de Rechter nodig (bijvoorbeeld: verkoop woning, doen van schenkingen); deze toestemming/goedkeuring wordt niet altijd verkregen. Wat legt u vast in een levenstestament?  Wie mag namens u (medische) beslissingen nemen? Op welk moment gaat het levenstestament in? Mag de gemachtigde giften namens u doen?  Als u niet meer in uw huis kunt blijven, wat moet er dan met uw huis en inboedel gebeuren? Of u wel of geen wilsverklaringen hebt opgesteld (wel of niet behandeld wilt worden / euthanasieverklaring)   Eventuele benoeming van een toezichthouder 28-03-2024 

“Gewoon” testament. Wie erft als u geen testament heeft?  Groep 1: echtgenoot en de kinderen;  Groep 2: ouders, (half)broers en (half)zussen;  Groep 3: grootouders, hun kinderen, ooms, tantes, neven en nichten;  Groep 4: overgrootouders met hun kinderen, kleinkinderen enzovoorts tot in de zesde graad.

Wat regelt de wet als u géén testament heeft en een echtgenoot en kinderen nalaat? Langstlevende echtgenoot krijgt de eigendom van alles; Kinderen krijgen erfdeel op papier, dus vordering op de langstlevende; Langstlevende moet de schulden van de nalatenschap voldoen (ook erfbelasting van de kinderen!); Kinderen hebben wilsrechten bij stief familie gevaar;  Langstlevende kan binnen 3 maanden na overlijden ongedaan maken. 28-03-2024  Als u een ongehuwde partner nalaat, is deze op grond van de wet niet uw erfgenaam. Dit geldt ook als u een samenlevingsovereenkomst zou hebben gesloten. Uw partner kan alleen middels een testament uw erfgenaam zijn.  Wel kan het zo zijn dat in de samenlevingsovereenkomst een regeling is opgenomen dat de goederen die ten tijde van het overlijden van u samen zijn, toekomen aan de langstlevende. Voor wat betreft privégoederen kan dit alleen middels een testament geregeld worden.  

Afwijken van wettelijk erfrecht;   Onterving; Uitsluitingsclausule; Tweetrapsmaking; Executeursbenoeming en eventueel afwikkelingsbewindvoerder; Redenen om een testament te maken: Bewind; Besparen erfbelasting; Rampenclausule; Uitsluiting wilsrechten; Legaat kleinkinderen. 28-03-2024  

Erfbelasting Uitgangspunten: Degene die een erfenis krijgt, moet de erfbelasting betalen; uitzondering: ouders / kinderen en wettelijke verdeling; U hoeft alleen erfbelasting te betalen als u meer krijgt dan het vrijgestelde bedrag. 

  Erfbelasting Vrijstellingen 2024: Echtgenoot/partner € 795.156,00; Kinderen / Kleinkinderen €25.187,00; Ouders €59.643,00; Overige verkrijgers € 2.658,00; Goed doel betaalt geen erfbelasting (volledige vrijstelling). 

 Let op: als u een echtgenoot en kind(eren) nalaat en het erfdeel van het kind op papier hoger is dan € 25.187,00 dient uw echtgenoot erfbelasting te betalen!  Schenken is gunstig voor een ieder die voor zijn toekomstige erfgenamen belasting wil besparen; schenken verkleint uw erfenis! Schenken verkleint uw box 3 vermogen, dus een lagere eigen zorgbijdrage.  Object van de schenking: geld, effectenportefeuille, onroerende zaak et cetera; Schenken met dichte portemonnee (papierenschenking); Schenkingsbepalingen: uitsluitingsclausule, bewind, tweetrap. 28-03-2024 Degene die een schenking krijgt, moet de schenkbelasting betalen, tenzij u afspreekt dat de schenker de schenkbelasting betaalt; U hoeft alleen schenkbelasting te betalen als u meer krijgt dan het vrijgesteld  bedrag.  Schenkbelasting Vrijstellingen 2024:   Ouders –kind € 6.633,00; Ouders –kind eenmalig (18-40) € 31.813,00; dit bedrag mag worden verhoogd: Tot € 66.268,00 als het bedrag door het kind gebruikt wordt voor een (dure) studie. Overige verkrijgers € 2.658,00.  Goed doel betaalt geen schenkbelasting (volledige vrijstelling). Let op: op eenmalige vrijstelling moet je beroep doen! 28-03-2024.  Na overlijden van een ouder kan de langstlevende ouder samen met de kinderen alsnog de opeisingsgronden van de vordering van een kind wijzigen, zodat deze opeisbaar is bij opname in een verzorgingshuis. 28-03-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ja lieve dames, dit is nog eens zware stof! Maar wij hebben er wél de leeftijd voor! Ook makkelijk dat je eens gratis vragen kunt stellen aan een notaris en dit werd gelukkig ook gedaan. Bart vond het een gezellige avond en zoals beloofd, stuurde zijn secretaresse alles naar mij toe en zet dus alles maar op de site, dan kunnen jullie het rustig lezen op een ‘regenachtige dag!’ Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. De fles wijn werd zeer gewaardeerd!

                                                                                                               Marijke Smit.